Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Produkcja mięsa na użytek własny

Zgodnie z prawem ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się zwierzęta zdrowe, nie pochodzące z gospodarstw lub obszaru na który wydano zakazy lub nakazy związane z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej, po upływie karencji na zastosowane produkty lecznicze.

Produkcja mięsa na użytek własny oznacza pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub pozyskanych w wyniku odstrzału dzikich zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby.

 

 1. W przypadku uboju domowego świń należy obowiązkowo badać mięso na obecność włośni: badanie wykonują upoważnieni  urzędowi lekarze weterynarii.
 2. W każdym przypadku uboju domowego cieląt (do 6-go miesiąca życia), owiec lub kóz należy zamiar uboju zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Namysłowie w terminie do 24-godzin przed planowanym terminem uboju w formie pisemnej (wzór zgłoszenia), bezpośrednio w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Namysłowie: 46-100 Namysłów; ul. Stanisława Dubois 3, tel. 774100315.
 3. W przypadku uboju domowego cieląt, owiec i kóz właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za utylizację tzw. materiałów szczególnego ryzyka (SRM), którymi są:
  1. w przypadku cieląt: migdałki, krezka i  ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe,
  2. w przypadku owiec i kóz do 12-go miesiąca życia: śledziona i jelito kręte (biodrowe),
  3. w przypadku owiec i kóz powyżej 12-go miesiąca życia: śledziona, jelito biodrowe, migdałki, rdzeń kręgowy i czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi.

Materiały szczególnego ryzyka (SRM) winny być przekazane uprawnionym podmiotom  utylizacyjnym. Dane najbliżej zlokalizowanego podmiotu uprawnionego do odbioru materiału SRM z terenu powiatu namysłowskiego:
Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” Spółka Akcyjna Śmiłowo ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory
Punkt Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych - kat. I w Węgrach, ul. Pustkowska 18, 46-023 Osowiec
tel. (077) 421 24 18 - całodobowy
tel. kom. 667 984 234             
faks (077) 421 24 18 - całodobowy

Wysyłany  i przewożony materiał SRM należy zaopatrzyć w dokument handlowy potwierdzający jego odbiór z zachowaniem kopii. Nadmienienia się  również, że co miesiąc wpływają do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie powiadomienia z Biura Powiatowego AR i MR w Namysłowie zawierające wykazy ubojów gospodarskich świń, owiec, kóz i bydła z podaniem imienia i nazwiska właściciela zwierząt, nr oznakowanego zwierzęcia, nr siedziby stada i daty uboju. Dane te są weryfikowane w oparciu o wykazy przesyłane każdego miesiąca przez urzędowych lekarzy weterynarii przeprowadzających badanie.

W  nawiązaniu do powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Namysłowie uczula hodowców w/w gatunków zwierząt o konieczności stosowania prawodawstwa polskiego i wewnątrzwspólnotowego w tym zakresie. 

Dokumenty do pobrania:
PDFDokument handlowy stosowany przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.pdf
PDFPowiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.pdf
PDFWykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny.pdf
PDFObwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.pdf

Wersja XML